Deklaratë Pëlqimi

DEKLARATE ________________________________________________________________________________________________________________

. Me anën e të cilës, unë i/e nënshkruari/a, z/znj. ________________________________, sot më datë _______________ deklaroj shprehimishtë me vullnet të plotë e të lirë se Agjencia e Udhëtimeve “Start  Tour Albania” (me Nipt L42124026U) ka të drejtën e administrimit, përdorimit dhe përpunimit të të dhënave të mia personale, si emër, mbiemër, datëlindje, nr. telefoni (celular), nr.pasaporte ose kartë identiteti, për qëllime udhëtimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, ku përfshihen udhëtime nga të gjitha paketat që ofron kjo agjensi. Të dhënat personale do të administrihen, përdoren dhe përpunohen për qëllime udhëtimi në Agjencinë e Udhëtimeve “Start Tour Albania” , brenda një periudhe kohore prej 6 (gjashtë) muajsh nga data e lëshimit të deklaratës nga klienti/ja. Këto te dhëna do te arshivohen dhe mbahen në mënyrë të sigurt në agjensi. Te dhënat personale të klientit mund të transferohen në mënyrë elektronike në agjenci të tjera (agjensi të cilat ne bashkepunojmë) për qëllime udhëtimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.

Klienti/ja ka të drejtë në çdo kohë për tu informuar, për tu ankuar, për të drejtën për akses, si dhe të drejtën për korrigjim të të dhënave të tij.

Për Klientin

 ____________________________                                                  _____________________________

Emër Mbiemër                                                                                     Nënshkrimi

×

Pershendetje!

Mund të na shkruani në WhatsApp ose të dërgoni e-mail në trip2albania@gmail.com

× Na Kontaktoi për Çdo Pyetje?